Eiendomsrett

Privat

Vi har lang erfaring med alle juridiske forhold knyttet til eiendom for privatpersoner. Les mer om typiske områder vi bistår med nedenfor. 

Mangel ved kjøp av eiendom

De fleste kjøp og salg av eiendommer skjer helt uten problemer. I noen tilfeller oppstår det uenighet mellom kjøper og selger. Som regel gjelder uenigheten feil og mangler på eiendommen som kjøper oppdager først etter å ha overtatt eiendommen. 

Nye regler om kjøp og salg av eiendom som gjelder fra 01.01.2022 skal sikre at kjøper får bedre informasjon om eiendommen, herunder mulige feil og svakheter. Samtidig gjør de nye reglene at kjøper kan fremsette krav om erstatning for langt mindre alvorlige forhold enn tidligere. 

Vi bistår både kjøpere og selgere av eiendom i alle faser av tvister som følge av kjøp og salg av bolig. 

I første omgang vil bistanden gå ut på å kartlegge situasjonen og gi råd om hva som er den beste veien å gå videre. Det kan være at et forlik vil være klokt, mens i andre tilfeller er en rettssak ikke til å unngå. Vi har lang erfaring med rettssaker i slike saker, og vil håndtere alle formelle og praktiske forhold i sakens anledning.

Ofte vil man ha en forsikring som dekker det meste av kostnadene til å føre en rettssak om mangel ved bolig. Vi bistår med all kontakt med forsikringsselskapet og foretar direkte avregning av vårt honorar med selskapet. 

Nabotvister

Naboforhold er en kilde til mange tvister. Stikkord for de vanligste typer av tvister er høye trær som er nær nabogrensen, gjerder, oppføring av nye bygninger som påvirker naboens eiendom, rett til vei eller fordeling av kostnader ved felles vann- og avløpsledninger. 

Reglene for hva naboer kan gjøre er ofte kompliserte. Beregning av høyde på trær og gjerder, skjønnsmessige regler om støy og andre ulemper samt hvordan man løser tvister uten rettssak går igjen i våre oppdrag. 

Vi bistår i alle faser av nabotvister, og søker først å oppnå enighet ved avtale. Dersom det ikke går, vil vi gjøre alt for å oppnå en mest mulig fordelaktig dom som også kan etterleves i praksis.

Eiendomsgrenser, fradeling, rettigheter og jordskiftesaker

Vi bistår med avtaler om grensejustering mellom naboer, fradeling av eiendom, seksjonering, tinglysing av veiretter, avtaler om bruksrett og andre rettigheter, samt andre formelle forhold knyttet til endring av eiendom. 

Vi er også jevnlig i jordskifteretten med tvister om blant annet grensefastsetting og omfanget av rettigheter i eiendom, samt skjønnssaker. 

Leie av eiendom

Vi bistår både ved utleie og leie av eiendom med blant annet følgende:

– Inngåelse og endring av leiekontrakt

– Oppsigelse av leieforhold

– Tvangsfravikelse som følge av mislighold av leiekontrakt

– Tvister om leieforhold i Husleietvistutvalget og for domstolene

Kjøp, salg og overføring av eiendom

Vi er oppført i Finanstilsynets register over eiendomsmeglere. Det betyr at vi er underlagt reglene i lov om eiendomsmegling. Vi kan derfor være oppgjørsansvarlig ved kjøp og salg av eiendom med blant annet sikker håndtering av kjøpesummen på særskilt klientkonto for eiendomsmegling, tinglysing av urådighet i salgsperioden og tinglysing av skjøte samt pant til fordel for kjøpers bank. 

Vi bistår jevnlig med å utarbeide kjøpekontrakt og å være oppgjørsansvarlig ved overføring av bolig- og fritidseiendom mellom familiemedlemmer og ved skilsmisser og samlivsbrudd. 

Vi kan også stå for kjøpekontrakt, oppgjør og andre meglerfunksjoner ved overføring av eiendom mellom parter som har blitt enige direkte seg imellom uten bruk av en ordinær eiendomsmegler. 

Vi bistår også ofte med overføring av eiendom i arveoppgjør, ved forskudd på arv og i andre sammenhenger hvor det ikke er nødvendig med en uavhengig oppgjørsansvarlig. 

Næring

Vi har omfattende erfaring som rådgiver for større aktører innen kjøp, salg, utvikling og utleie av bolig- og næringseiendom. Det gjør at vi kan tilby effektiv, solid og prisgunstig bistand innen juridiske tjenester for det profesjonelle eiendomsmarkedet. 

Eiendomstransaksjoner

Vårt team med advokat og saksbehandlere bistår jevnlig i transaksjoner mellom profesjonelle parter, så som eiendomsutviklere, eiendomsinvestorer og andre aktører i både bolig- og næringsmarkedet. 

Som faste rådgivere for slike aktører, bistår vi gjennom hele prosessen med blant annet:

– Utarbeidelse av bud på eiendom eller eiendomsselskap med presise forbehold og andre bestemmelser

– Gjennomgang av eiendom og eiendomsselskap (due diligence) skalert etter omfang

– Forhandling om og inngåelse av kjøpekontrakt ved bruk av meglerstandarder

– Oppgjørsfunksjon for både eiendom og eiendomsselskap i henhold til reglene i lov om eiendomsmegling

– Salg av prosjekt eller ferdig utviklet eiendom

Eiendomsutvikling

For både profesjonelle utviklere og private eiendomsbesittere bistår vi gjennom hele prosessen med utvikling av både bolig- og næringseiendom.

Våre tjenester inkluderer blant annet:

– Grunnerverv og opsjonsavtaler

– Regulering av eiendom

– Entreprisekontrakter

– Salg av prosjekter, boliger og næringseiendom

Utleie av eiendom

Vi har flere klienter innen profesjonell utleie av både bolig- og næringseiendom som vi bistår jevnlig med blant annet:

– Inngåelse og oppfølging av leiekontrakter for næringseiendom basert på gjeldende meglerstandarder og bransjenormer

– Oppsigelse av leieforhold, inklusive tvangsfravikelse 

– Tvisteløsning både i og utenfor rettsapparatet ved forhandlinger, voldgift og rettssaker i flere instanser

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Innholdsfortegnelse