Tvisteløsning

Bekkestua Advokatkontor er eksperter på tvisteløsning. Vi tilbyr våre klienter effektiv og profesjonell bistand for å løse konflikter med best mulig resultat. Vi har lang erfaring i å løse tvister gjennom mekling og søksmål innen mange forskjellige områder, både i og utenfor rettssystemet.

2 personer håndhilsen over bordet, en som skriver i notatboken sin

Hva er tvisteløsning?

Tvisteløsning er en prosess for å håndtere konflikter og uenigheter mellom parter. Når en tvist eller konflikt oppstår, er det ofte hensiktsmessig å først søke en minnelig løsning utenfor rettssystemet. Dette kan bidra til å spare tid og penger, og til å unngå langvarige rettssaker, ofte med usikkert utfall. Hvis det ikke løser seg på den måten, må saken finne sin løsning i rettssystemet gjennom søksmål og rettssak.

Vår ekspertise

På Bekkestua Advokatkontor AS har vi en bred kompetanse og erfaring innen ulike former for tvisteløsning innen mange forskjellige fagfelt. Vi bistår jevnlig både privatpersoner og bedrifter med å forhandle og mekle for å oppnå konstruktive løsninger som er til beste for våre klienter. Vi er også erfarne i å representere våre klienters interesser i rettssalen ved søksmål dersom det blir nødvendig, både som saksøkere og som saksøkte.

Typer saker

Saker som ofte kommer opp for domstolene for privatpersoner, er:

 • tvister og krangler mellom naboer om grenser, trær, gjerder og vedlikehold
 • mangel ved kjøp og salg av bolig og annen eiendom
 • skilsmisseoppgjør og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd for samboere
 • konflikter mellom arvinger om fordeling av arv
 • mangel ved håndverkertjenester utført av snekker, elektriker eller rørlegger
 • pengekrav mellom privatpersoner og i forbrukersaker
 • saker om oppsigelse, avskjed eller permittering i arbeidsforhold
 • husleietvister
 

For bedrifter er det ofte saker innen disse områdene:

 • konflikter om kontrakter mellom næringsdrivende
 • betaling av husleie og andre saker knyttet til næringslokaler
 • mangler ved levering av varer og tjenester mellom næringsdrivende
 • pengekrav mot kunder
 • saker om nedbemanning, oppsigelser og andre arbeidsrettssaker

Typer tvisteløsning

Det finnes forskjellige måter å løse tvister på. Nedenfor finner du en gjennomgang av de vanligste formene for tvisteløsning.

Forhandlinger 

Vi tror på betydningen av å finne felles grunn og oppnå enighet gjennom godt forberedte forhandlinger, der det er mulig. Våre advokater har ekspertise i å forhandle på vegne av våre klienter og sikre at deres interesser blir ivaretatt på beste mulige måte. 

I forhandlinger er det viktig å finne løsninger som kan stå seg i overskuelig fremtid. Da er det ofte nødvendig å lage en god, skriftlig forliksavtale som dekker både den konkrete tvisten som er løst så vel som mulige problemer som kan forventes å oppstå mellom partene i fremtiden. 

Forliksrådet

Blir man ikke enig, skal alle saker om formuesverdier med tvistebeløp under kr. 250.000,- først behandles i Forliksrådet, selv om begge parter har advokat. Forliksrådet kan avsi dom i saken, hvis partene ikke blir enige om en minnelig løsning når de møtes i Forliksrådet. 

I mange tilfeller innstiller Forliksrådet behandlingen fordi saken er så komplisert eller omfattende at det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for forhandling der. Da må man ta saken videre til tingretten.

Rettsmekling

Før en rettssak settes i gang, tilbyr domstolene å avholde et mer uformelt møte mellom partene, der en dommer veileder partene i et forsøk på å bli enige. Domstolene kan også pålegge partene å gå gjennom rettsmekling i saker hvor det kan oppnås en løsning. 

Vi bistår klienter regelmessig i rettsmekling, og har i mange tilfeller nådd frem til gode og varige løsninger for våre klienter.

Rettssak – hovedforhandling

Når forhandlinger og mekling er prøvd eller ikke har vært hensiktsmessig, er rettssak gjerne den eneste muligheten man har til å få en løsning i en sak som er bindende for alle parter. 

Den første instansen er i de fleste tilfeller tingretten. En sak for tingretten er bygd opp som en prosess, og starter med å anlegge søksmål ved skriftlig stevning fra saksøkeren. Saksøkte får så en frist til å svare på søksmålet ved å sende inn tilsvar til retten. Deretter avholdes det et planmøte mellom advokatene og dommeren, og i mange tilfeller blir det noen runder til med skriftlige innlegg fra partene før rettsmøtet (selve rettssaken, eller hovedforhandlingen) gjennomføres. 

Tingretten består i de fleste saker av én juridisk dommer. En rettssak som ikke er veldig omfattende, blir normalt gjennomført i løpet av én eller halvannen dag i retten. Mer kompliserte saker med mye dokumentasjon og mange vitner kan gå over flere dager.

Småkravssak

I rettssaker hvor kravet er lavere enn kr. 250.000, brukes det en modell for gjennomføring som er mindre omfattende. Her er det også en begrensning på størrelsen av saksomkostninger som den tapende part må betale til den vinnende part.

Ankesak

Hvis du ikke er fornøyd med dommen i første instans, kan saken i de fleste tilfeller ankes inn for lagmannsretten. Det er mulig å anke bare deler av en sak inn for lagmannsretten. 

Både forberedelser og gjennomføring av saken foregår stort sett på samme vis som for tingretten. Det innebærer at både parter, vitner og dokumenter må presenteres for lagmannsretten i et fysisk møte. Lagmannsretten består som regel av tre juridiske dommere. 

I noen tilfeller kan en dom fra lagmannsretten ankes til Høyesterett, men her vil det kun være i spesielle tilfeller at saken slippes gjennom.

Voldgift

I noen tilfeller har parter avtalt seg imellom at tvister skal løses ved voldgift, som er en spesiell type privat rettssak. Voldgiftsprosesser kan være kompliserte, og vi anbefaler å bruke advokater med erfaring innen slike saker. Vi har erfaring med voldgiftssaker innen en rekke områder, og kan representere deg som advokat gjennom hele prosessen.

Jordskiftesaker

For saker som gjelder tvister om grenser mellom eiendommer gjelder det egne regler. Slike saker går for jordskifteretten, som er en egen domstol. 

En viktig del av slike saker er ofte befaring på den aktuelle eiendommen, hvor partene får vise frem og argumentere for sine forslag til hvor grensen skal gå. Jordskiftesaker ender ofte med at grensen fastettes av dommeren. 

Vi har lang erfaring med jordskiftesaker, og har bistått både eiere av boligeiendommer, hytteeiendommer og næringseiendommer i saker for jordskifteretten flere steder i landet.

Hvorfor velge Bekkestua Advokatkontor?

Erfaring og kompetanse

Vi har lang erfaring og solid kompetanse innen tvisteløsning. Vi er til enhver tid engasjert i flere forhandlinger og rettslige prosesser, og er svært godt kjent med reglene og prosedyrene for gjennomføring av rettssaker. 

Når vi tar en slik sak, sørger vi alltid for å sette av den tiden og de ressursene vi mener er nødvendige for å oppnå best mulig resultat for klienten. 

Skreddersydde løsninger

Vi forstår at hver tvist er unik, og vi tilpasser våre tilnærminger og strategier for å møte dine spesifikke behov og mål.

Effektivitet og kostnadsbesparelse

Fordi vi er ofte i forhandlinger og i retten, kan vi enkelt planlegge gjennomføring av små og store saker på en effektiv måte. Vi har hele tiden vært opptatt av å finne raske og kostnadseffektive løsninger for våre klienter, og det vil komme deg som klient til gode. Vi arbeider også hardt for å minimere tid og ressurser brukt på tvisteløsning, blant annet ved å ta i bruk moderne verktøy og å engasjere dyktige saksbehandlere med juridisk kompetanse.

Engasjement og omsorg

Vi setter våre klienter først og gir deg personlig oppfølging og omsorg gjennom hele prosessen. Vi passer alltid på at klienten har god forståelse for alt som skjer underveis i en sak. Når våre klienter skal møte opp i retten for å avgi forklaring som part, sørger vi alltid for at klienten er godt forberedt og trygg i rettssalen.

Hvis du står overfor en tvist eller ønsker mer informasjon om våre tjenester innen tvisteløsning, er du velkommen til å kontakte oss på Bekkestua Advokatkontor AS. Vårt erfarne team står klare til å hjelpe deg med dine juridiske behov.

Innholdsfortegnelse

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.