Arveoppgjør (dødsboskifte)

Hva kan vi bistå med?

Vi tilbyr å gjennomføre hele prosessen med arveoppgjøret fra start til slutt. Tjenestene er tilpasset det konkrete behovet og omfanget, og alt avtales på forhånd med arvingene etter en innledende samtale.

Hvis arvingene gir oss fullmakt til å gjennomføre det private skiftet, kan alle økonomiske, juridiske og praktiske oppgaver håndteres av oss og leverandører som vi har knyttet til oss. Så lenge avdøde hadde midler nok til å dekke kostnadene ved arveoppgjøret, vil alle kostnadene bli dekket av avdødes midler. På den måten slipper arvingene å legge ut for kostnadene.

Vi har laget en omfattende veiledning om dødsboskifte her: Hvordan gjennomføre et privat skifte av dødsbo?

Den kritiske starten - få rask tilgang til avdødes midler

Ved dødsfall sperrer banken automatisk avdødes bankkonti, og ingen midler er tilgjengelige før tingretten har utstedt en skifteattest og banken har fått denne. Det er derfor viktig å ta kontakt med oss snarest mulig etter dødsfallet for å gi oss fullmakt til å gjennomføre skiftet, slik at avdødes midler kan frigis fra banken før kostnadene begynner å forfalle og etter hvert går til inkasso.

Så snart vi har fått fullmakt fra arvingene, leverer vi nødvendige skjemaer og fullmakten til tingretten og sørger for rask utstedelse av skifteattest. Deretter tar vi kontakt med avdødes bank for å få full informasjon om hvilke midler avdøde hadde. Samtidig finner vi ut hvilke andre eiendeler og forpliktelser avdøde hadde, slik at vi danner oss et bilde av boets nettoverdi (formue minus gjeld).

Hvordan håndterer vi midlene?

Vi oppretter en egen klientkonto hos oss i dødsboets navn som banken kan overføre alle avdødes midler til. Fra denne klientkontoen betaler vi alle løpende forpliktelser inntil de avsluttes, og til denne kontoen kommer også alle inntekter fra eventuelt salg av bolig og andre eiendeler. Vi kan også dele ut midler til arvinger underveis, så lenge det er nok midler igjen til å dekke antatt kommende forpliktelser.

Etter at vårt honorar er trukket fra, overføres til slutt alle midler til arvingene inklusive renter i henhold til fordeling som følger av arveloven eller avdødes testament. Arvingene slipper dermed å legge ut for kostnader til blant annet bisettelse, gjennomføring av skiftet og avdødes løpende forpliktelser.

Mange oppgaver må håndteres

Underveis i arveoppgjøret er det mange oppgaver som skal håndteres. I noen tilfeller ønsker arvingene selv å for eksempel fordele avdødes eiendeler seg imellom og ordne med tømming og rydding av bolig. I andre tilfeller ønsker arvingene å overlate alt eller noe av dette til oss.

Vi har knyttet til oss pålitelige eksterne leverandører som tar hånd om rydding, tømming og utvask av bolig, eiendomsmeglere som står for salg av bolig og eventuelle fritidseiendommer, og takstmenn og andre fagfolk som takserer og selger andre eiendeler. Alt koordineres og overvåkes av oss, og vi informerer arvingene fortløpende underveis.

Hvis en eller flere av arvingene ønsker å overta avdødes bolig eller fritidseiendom, vil vi også håndtere alle formaliteter knyttet til overføring av hjemmelen til boligen, dokumentavgift og opprettelse av sameieavtaler og lignende mellom arvinger. Vi vil også foreta avregningen mellom arvingene i arveoppgjøret som følge av slike overføringer, slik at dette skjer i henhold til arvelovens regler og eventuelt avdødes testament.

I noen tilfeller må det også avklares nærmere hvordan skiftet skal gjennomføres. Avdøde kan for eksempel ha skrevet et testament som legger føringer på arveoppgjøret. Det kan også tenkes at det skal gjennomføres et såkalt sammensatt skifte mellom ektefeller og avdødes særkullsbarn, eller at avdøde satt i uskiftet bo med tidligere ektefelle. Slike forhold kan være kompliserte å finne ut av, og bør avklares tidlig, slik at rammene for skifteoppgjøret blir korrekte fra starten av.

Andre forhold kan også gjøre skiftet mer komplisert å gjennomføre. Hvis avdøde drev næringsvirksomhet, må det ofte gjøres grep som både sikrer arvinger, eventuelle medaksjonærer, kontraktsparter og andre. Det må blant annet avklares om virksomheten skal drives videre, avsluttes eller selges. Også forpliktelser knyttet til skatt, merverdiavgift og andre offentlige forhold må avklares. Hvis avdøde hadde et enkeltpersonforetak, er det særlig viktig å få avklart og avsluttet løpende forpliktelser, siden avdøde personlig heftet for disse. 

Les mer om hvordan et skifteoppgjør gjennomføres her: Hvordan gjennomføre et privat skifte av dødsbo?

Skatteoppgjør og sluttoppgjør for sykehjemsplass

En viktig del av arveoppgjøret er å påse at alle skatteforhold for avdøde blir avklart og avsluttet. Det må blant annet lages en anmodning om forhåndsligning som sendes til Skatteetaten som innebærer at alle skatteforpliktelser blir endelig fastsatt og eventuell skyldig skatt blir betalt eller skatt til gode utbetales.

Før skjemaet for forhåndsligningen kan fylles ut, må alle inntekter og kostnader som har betydning for skatteoppgjøret innhentes og dokumenteres, blant annet eventuelle pensjoner eller annen lønnsinntekt, rentekostnader og andre fradragsberettigede kostnader, samt renteinntekter eller andre kapitalinntekter.

Hvis avdøde har vært lagt inn på sykehjem eller mottatt helsetjenester hjemme, må det også foretas et sluttoppgjør for sykehjemsplass og helsetjenester. Sluttoppgjøret kan fort komme opp i høye beløp, og bør kontrolleres før det betales.

Boregnskapet godkjennes og midlene fordeles

Underveis i prosessen fører vi et løpende boregnskap hvor alle bevegelser inn og ut av vår klientkonto er notert og beskrevet. Boregnskapet sendes til arvingene for endelig godkjenning før resten av midlene fordeles til arvingene og boet avsluttes.

Hvor lang tid tar det, og hva koster det?

Et arveoppgjør kan ta flere måneder. Det avhenger av om det er en bolig som må selges, om andre eiendeler skal fordeles, selges eller kastes og om det er mange “løse ender” som det må nøstes opp i før alt er avklart.

Hvis bolig skal selges, vil det gjøres av en eiendomsmegler som vi engasjerer etter å ha innhentet flere tilbud. Å selge en bolig kan ta flere måneder, avhengig av markedet og hvor lang overtakelsestid som avtales. Det er fullt mulig å gjennomføre de andre oppgavene i arveoppgjøret i mellomtiden. For eksempel vil normalt boligen tømmes og eiendeler kartlegges, fordeles og eventuelt selges eller kastes i løpet av salgsprosessen. På den måten vil arveoppgjøret ofte være ferdigstilt ikke lenge etter at boligen er overført til ny eier og salgsvederlaget er mottatt.

Kartlegging av skatteforhold og selve skatteoppgjøret vil i alle tilfelle ta noen måneder å få gjennomført. I påvente av at det blir gjort, kan man ofte fordele noen av midlene til arvingene, slik at det ikke beholdes flere midler i boet enn det som er nødvendig for å dekke antatte skattebetalinger.

Vi har saksbehandlere med lavere timepris enn advokat som gjør det meste av det praktiske og administrative arbeidet med boet. Les mer om våre timepriser her.

Det er ofte mulig å fastsette et estimat for kostnadene knyttet til gjennomføring av skiftet. Kostnadene blir i alle tilfelle trukket fra i avdødes midler, slik at arvingene ikke skal behøve å legge ut for disse.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for en innledende og uforpliktende samtale, så kan vi sammen raskt lage en plan for gjennomføring av arveoppgjøret.

Bruk gjerne skjemaet nedenfor eller ring oss direkte på telefon nr. 458 00 695. 

Innholdsfortegnelse