2 menn i dress som skriver kontrakt

Fremtidsfullmakt

Plutselig kan livet endre seg. Hjerneslag, demens eller ulykke kan føre til at man brått eller i løpet av en periode ikke blir i stand til å råde over sin egen økonomi og sine eiendeler. 

I en slik situasjon vil en fremtidsfullmakt som er laget på forhånd være en enkel måte å sikre seg at pårørende får mulighet til å disponere over ens bankkonto, eiendom, helsemessige forhold og andre viktige forhold. 

Uten fremtidsfullmakt må man få godkjennelse fra myndighetene til å kunne disponere over slike forhold for sin ektefelle, samboer eller forelder. En slik godkjennelse kan ta lang tid og være en omfattende og krevende prosess. Situasjonen er dermed mye enklere hvis man kan vise frem en fremtidsfullmakt laget på forhånd som oppfyller lovens krav. 

Fullmakten vil først tre i kraft når den helsemessige situasjonen tilsier det, og gjerne etter at fullmaktsgiverens fastlege har bekreftet det. Fullmektigen kan selv henvende seg til fastlegen og be om at det gjøres en vurdering av fullmaktsgiverens helse opp mot lovens vilkår.

For å få tilgang til fullmaktsgiverens bankkonto, må banken som et minimum få tilsendt en elektronisk kopi av fullmakten.  

Noen banker krever også at Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) stadfester (godkjenner) fullmakten før de vil akseptere den. Da må man sende inn til Statsforvalteren et utfylt skjema sammen med fullmakten og en legeerklæring som viser at fullmaktsgiverens helsetilstand er slik at fullmakten er trådt i kraft. Man må også dokumentere at fullmaktsgiverens nærstående som ikke er fullmektig (ektefelle/samboer eller barn) har fått beskjed om at fullmakten har begynt å virke. 

Når fremtidsfullmakten er godkjent av banken, får fullmektigen tilgang til fullmaktsgiverens bankkonto gjennom å bruke sin egen Bank-ID og logge seg inn i fullmaktsgiverens nettbank. De fleste fullmektiger velger deretter å overføre midlene til en ny og særskilt konto i sin eksisterende bank, for så å avslutte fullmaktsgiverens konto. 

Det er strenge krav for at en fremtidsfullmakt er gyldig, både om hva den skal og kan inneholde, hvordan den er formulert og hvordan den skal signeres. Det er derfor viktig at fullmakten er korrekt satt opp og fyller de øvrige kravene i loven, slik at den kan bli godkjent av de som skal behandle den. 

Overføring av fullmaktsgiverens eiendom eller andel i eiendom krever alltid stadfestelse av Statsforvalteren. Det må i slike tilfeller fremgå tydelig av fullmakten at den kan brukes til å overføre fullmaktsgiverens eiendom. Hvis fullmakten skal brukes til å overføre eiendom til fullmektigen selv, må også det fremgå av fullmakten. 

Det er dessuten ofte behov for å tilpasse fullmakten til konkrete forhold. Har man for eksempel laget et testament, bør man koble fremtidsfullmakten til testamentet. På den måten kan man sikre seg mot at pårørende foretar seg noe som vil stride mot hva fullmaktsgiveren har bestemt skal skje etter sin død. Videre bør disponering over aksjer, investeringer og næringsvirksomhet omtales nærmere, slik at fullmektigen har gode instrukser for hvordan slike forhold skal håndteres. 

Vi lager godt tilpassede fremtidsfullmakter etter samtale med fullmaktsgiveren og fullmektiger, noe som sikrer en trygg og forutsigbar situasjon for både fullmaktsgiveren og den som skal bruke fullmakten. 

Vi kan også påta oss rollen som profesjonell fullmektig ved kompliserte forhold, eller i tilfeller hvor det ikke er ønskelig å peke ut en annen fullmektig.

Vi tilbyr en fast pris for fremtidsfullmakt som også inkluderer et møte for å kartlegge særlige behov og tilpasninger, se mer i Priser og vilkår

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.