Testamentsfullbyrder – hvorfor ha det?

Mann i dress holder fyllepenn over kontrakt, kaffekopp i bakgrunn

Innholdsfortegnelse

Av og til ønsker en arvelater at en uavhengig person skal gjennomføre dødsboskiftet etter seg, en såkalt testamentsfullbyrder. Grunnene til det kan være flere, og fordelene er mange.  

Vi ser en del tilfeller hvor det kan være fornuftig å ha en testamentsfullbyrder. Det kan for eksempel være grunn til å tro at arvingene kan bli uenige, og at skiftet dermed blir preget av konflikter. Oppgjøret kan videre være komplisert og krevende, for eksempel med mye gjeld som skal gjøres opp, eller det kan være andre spesielle forhold som det kan bli en belastning for arvingene å ordne opp i selv.  

Komplekse Arvesituasjoner

Det kan også være forhold som gjør at det kreves en spesiell kompetanse for å gjennomføre skiftet, så som erfaring med å avslutte eller videreføre løpende næringsvirksomhet. Det kan videre være aksjer i selskaper med tilhørende styreverv som må håndteres, investeringer som må videreføres eller avsluttes eller personer som må følges opp på en særskilt måte.  

I andre tilfeller har arvelater kanskje gjort noen valg i testamentet som kan føre til at arvingene blir skuffet og såret, og i noen tilfeller provosert. Arvelater vil kanskje gi bort en del av formuen til en organisasjon, en venn utenfor familien, eller en ny samboer. Arvelater kan også av forskjellige grunner ønske å skjevfordele arven blant sine livsarvinger.  

I slike tilfeller vil en uavhengig testamentsfullbyrder kunne gjennomføre fordelingen fullt ut i henhold til arvelaters ønsker, uavhengig av press, langvarige diskusjoner og lignende.  

Oppnevning og Instruksjoner for en Testamentsfullbyrder

For å kunne oppnevne en testamentsfullbyrder, må arvelater skrive et testament hvor dette står klart og tydelig. Testamentet må oppfylle arvelovens strenge, formelle krav på vanlig måte, selv om den eneste hensikten med testamentet er en slik oppnevnelse. Les mer om testamenter her

Testamentsfullbyrderen må være en bestemt, navngitt person, og ikke være angitt for eksempel som en ubestemt advokat i et spesifikt advokatfirma, “en av mine fettere”, eller på en annen generell måte.  

Det kan noen ganger være et behov for å gi konkrete instrukser til en testamentsfullbyrder. For eksempel kan detaljer om hvordan uenighet om fordeling av gjenstander mellom arvingene skal løses, hvordan en virksomhet skal drives videre, hvem som skal overta styreverv, hvordan eller i hvilken rekkefølge eiendeler skal selges eller lignende.   

Testamentsfullbyrder og Fullmektig: Deres Roller og Forskjeller i Arvesaker

En testamentsfullbyrder kan også ha i oppgave å være verge for arvelaters mindreårige barn. Pliktdelsarven kan båndlegges frem til den enkelte arving er 25 år, mens den øvrige delen av arven kan arvelater sette regler for i ubestemt tid. Testamentsfullbyrderen kan i slike tilfeller for eksempel få instruks om å foreta årlige utbetalinger til arvingen, eller å gjøre andre disponeringer av midlene.  

Et alternativ til å oppnevne en testamentsfullbyrder, er at arvingene selv utpeker en fullmektig til å gjennomføre skiftet. En slik fullmektig kan være en uavhengig person, for eksempel en advokat. En fullmektigs rolle kan i praksis være lik en testamentsfullbyrders rolle, avhengig av hvilket mandat personen får.  

En viktig forskjell mellom testamentsfullbyrder og fullmektig, er at førstnevnte utpekes av arvelateren på forhånd, mens arvingene står fritt til å peke ut en fullmektig til å gjøre de samme oppgavene.  

En annen forskjell er at testamentsfullbyrderen får skifteattesten utstedt direkte til seg, mens en fullmektig må vise frem en fullmakt fra arvingene i tillegg til skifteattest for å kunne disponere over boet. Dette gjør at en testamentsfullbyrder raskere kan komme i gang med skifteoppgjøret, noe som kan være viktig i starten. Les mer om dødsboskifte her

Både en testamentsfullbyrder og en fullmektig vil som regel ha mandat til å gjennomføre selve arveoppgjøret og alle sider ved dødsboskiftet, men det er også mulig å gi vedkommende et begrenset mandat. For eksempel kan arvingene fordele innbo i arvelaters bolig fritt seg imellom, mens testamentsfullbyrderen skal ordne alle formalitetene, sørge for salg av eiendom og fordele alle pengene mellom arvingene til slutt.  

Vi er eksperter på dødsboskifte, og utpekes jevnlig til testamentsfullbyrder. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan arven etter deg kan sikres best mulig og etter dine ønsker.

Andre artikler

Innholdsfortegnelse