Forbrukerens rettigheter ved skjulte feil og mangler etter bilkjøp

Mann i dress holder fyllepenn over kontrakt, kaffekopp i bakgrunn

Innholdsfortegnelse

De nye endringene i forbrukerkjøpsloven som trådte i kraft 1. januar 2024 har bidratt til at forbrukernes rettigheter ved kjøp av bil fra næringsdrivende er kraftig forsterket. Målet med endringene var å styrke forbrukernes rettigheter og tilpasse loven til den teknologiske utviklingen. Nedenfor kan du lese mer om disse viktige endringene i forbrukerkjøpsloven og hvordan det påvirker din eventuelle reklamasjonsrett.

Reklamasjonsfristen

Ved funn av feil eller mangler etter bilkjøp kan du som kjøper ha mulighet til å reklamere overfor selger. Reklamasjonsretten gir deg muligheten til å rette en rekke krav mot selgeren dersom bilen ikke samsvarer med det som ble avtalt ved kjøpstidspunktet. 

Reklamasjonsretten og prosessen for å reklamere på en skjult mangel på bil er regulert av forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, avhengig av om selgeren er en næringsdrivende eller en privatperson.

Dersom du som privatperson kjøper en bil fra en næringsdrivende (f.eks. en bilforhandler), er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Forbrukerkjøpsloven gir deg som forbruker rett til å reklamere på kjøpet i inntil fem år fra leveringsdatoen. Feilen eller mangelen må foreligge på tidspunktet for overtakelse, og det forutsettes at forbrukeren reklamerer innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Kjøper du derimot bilen av en annen forbruker, reguleres kjøpet av kjøpsloven. I disse tilfellene gjelder det en reklamasjonsfrist på to år fra dagen du overtok bilen. Det forutsettes også her at feilen eller mangelen forelå på tidspunktet for overtakelse, og at det reklameres innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget.

Ny lovendring styrker forbrukernes rettigheter ved bilkjøp

Ved lovendring som trådte i kraft 1. januar 2024 ble det vedtatt nye regler i forbrukerkjøpsloven som var ment å styrke forbrukernes rettigheter ved bilkjøp av næringsdrivende, herunder forhandler:

Bilforhandler kan ikke lenger selge bilen med det generelle forbeholdet “som den er”

Det generelle forbeholdet om at bilen selges “som den er” er helt avviklet, hvilket innebærer at forhandleren ikke lenger kan fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler ved bilen. De fleste biler selges med dette forbeholdet i dag, noe som gjør det vanskelig å klage på feil. Endringen vil få særlig stor betydning ved kjøp og salg av bruktbil.

Feil som oppdages innen to år antas å ha vært der når bilen ble overtatt

Feil som avdekkes innen to år etter kjøpstidspunktet skal antas å ha vært der ved overtakelsen. Før lovendring gjaldt dette i en periode på kun 6 måneder. Endringen vil gjøre det enklere for deg som forbruker å nå frem med klage på feil ved bilen som oppstår i løpet av de to første årene etter bilkjøp.

Forhandler får kun ett utbedringsforsøk

Etter lovendringen får forhandler kun ett utbedringsforsøk, og ikke to forsøk som tidligere. I enkelte tilfeller kan forhandleren kreve å få rette mangler flere ganger – dersom det er rimelig grunn til det. Endringen er likevel en betydelig skjerpelse av reglene til fordel for forbrukeren.

Faktaboks:
Formålet med utbedringsforsøket er at bilen skal oppnå kontraktsmessig stand. Utbedringen innebærer at feilen eller mangelen blir forsøkt rettet. Utbedringen suspenderer imidlertid kjøperens mulighet til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser (f.eks. heving eller prisavslag), og det kan i flere tilfeller være urimelig for kjøper å vente på selgerens retting eller omlevering.

Retten til å heve kjøpet utvides

For å kunne heve avtalen med selger må kontraktsbruddet innebære et «vesentlig» avvik fra det avtalte. Før endringene i forbrukerkjøpsloven var det forbrukeren som måtte bevise at slik «vesentlig» feil eller mangel forelå. Etter lovendringen snus bevisbyrden, slik at det nå er forhandleren som må bevise at mangelen ikke er vesentlig. Ved å legge ansvaret på forhandleren blir det enklere for forbrukeren å nå frem med sitt hevingskrav.

Faktaboks:
Heving innebærer at en avtale helt eller delvis kanselleres. Partenes rettigheter og plikter etter avtalen faller bort uten opphold, og partene tilbakefører ytelsene som eventuelt allerede er ytt. Ved bilkjøp betyr dette at bilen blir levert tilbake til forhandler og at kjøpesummen blir tilbakeført til kjøper.

Klarere regler om hvem som skal bære kostnadene ved heving

Tidligere kunne det oppstå diskusjon om hvem som skal dekke kostnadene ved at bilen i et hevingsoppgjør returneres til forhandleren. Ved den nye lovendringen blir det presisert at det er forhandleren som skal bære kostnadene for dette.

Appen til bilen skal regnes som en del av kjøpet Med det nye regelverket kom det også regler om varer som krever programmer eller apper for å fungere som normalt. Bilens tilhørende app skal nå anses som en del av kjøpet, og forbrukeren får med dette klagerett på bilens app og program.

Dårligere rettigheter

På ett punkt blir imidlertid rettighetene til bilkjøper dårligere med de nye endringene i forbrukerkjøpsloven. Inntil lovendring hadde forbrukeren rett til gratis lånebil dersom reparasjon ville ta mer enn syv dager, men dette har man ikke lenger krav på. Forbrukeren kan imidlertid kreve å få erstatning for at man selv må skaffe seg alternativ transport, som f.eks. leiebil.

Det lønner seg fremdeles å selge bilen privat

Dersom du selger bilen din gjennom næringsdrivende kommer som nevnt forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Da får kjøper av bilen din de styrkede rettighetene som er gjennomgått ovenfor, hvilket kan slå tilbake på deg som selger av bilen. Selger du derimot bilen til en annen forbruker, f.eks. gjennom finn.no, er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Da har ikke kjøper det samme gode rettsvernet som etter forbrukerkjøpsloven.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dine rettigheter ved kjøp av bil, eller om du trenger bistand i en konkret sak.

Ta kontakt

Andre artikler

Innholdsfortegnelse